Obecní policie v Hrušovanech u Brna byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva obce.

Obecně závazná vyhláška č.1/2009, kterou se zřizuje obecní policie v Hrušovanech u Brna

Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna se na svém zasedání dne 11.5.2009 usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Ke dni 1. srpna 2009 se zřizuje Obecní policie Hrušovany u Brna (dále jen "obecní policie").1

Článek 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.srpna 2009


1 § 35a zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů