Obecní policie Hrušovany u Brna, byla zřízena dle § 35a zákona č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákona ČNR č.553/1991Sb.o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. Činnosti obecních policií se přímo i nepřímo dotýká spousta zákonů, vyhlášek a nařízení. Základním je však Zákon č.553/1991 Sb.,o obecní policii, ve znění pozdějších novel.

Obecní policie je určena zejména k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, přitom:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • se podílí na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5) v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii

Mimo jiné upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních přepisů a činí opatření k nápravě. Zaměřuje se na dodržování veřejného pořádku, zábory veřejného prostranství, černé skládky a čistotu obecně. Ve spolupráci s obcí, mateřskou a základní školou působí na výchovu dětí, zejména v oblasti dopravní výchovy, prevence v oblasti alkoholu a drog.

Oprávnění strážníků
Strážníci obecní policie jsou m.j. na základě jednotlivých ustanovení zákonů č. 553/1991 Sb. , č. 361/2000 Sb., č. 379/2005 a č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů oprávněni:

 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
 • vstupovat do živnostenských provozoven
 • použít donucovací prostředky, případně služební zbraň
 • zastavovat vozidla
 • nařídit odtah vozidel
 • zjišťovat přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky pomocí dechové zkoušky, zákonem vyjmenovaným osobám a činit z toho vyplývající úkony